ร้องเรียนร้านคาราโอเกะ เปิดเพลงเสียงดัง และเปิดเกินเวลา (ซ้าย)

ร้องเรียนเรื่องที่ดินทำกิน (ขวา)

 

ให้คำปรึกษาเรื่องมรดก

 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนกรณีบุกรุกที่สาธารณะ

 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้แก้ไขปัญหาเรื่องหนี้

 
 
 

รอรับท่านรองนายกรัฐมนตรี วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.

(พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

 
 

ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร 

เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี

 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนปัญหาผู้ได้ผลเสียในโครงการเหมืองแร่โพแทช

 
 

ผู้ร้องแสดงความขอบคุณ

กรณีร้องเรียนเรื่องปัญหายางพาราได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นที่น่าพอใจของผู้ร้อง

 
 
 

รับเรื่องร้องเรียนกรณีเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ของตำบลแชแล อำเภอกุมภวาปี ใช้งานไม่ได้

 
 
 

ร้องเรียนกรณีกู้ยืมเงินนอกระบบ

 
 
 

ให้คำปรึกษากรณีให้กู้ยืมเงินโดยให้ผู้กู้นำโฉนดที่ดินค้ำประกันไว้แต่ผู้กู้ไม่ติดต่อชำระหนี้

 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน/ให้คำปรึกษา นอกสถานที่  ณ อำเภอน้ำโสม

 

 

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อพิพาทเรื่องที่ดิน

 

ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษานอกสถานที่

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีแบ่งสินสมรส

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรณีกู้ยืมเงินแล้วไม่ชดใช้ตามสัญญา

 

รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษากรณีร้องเรียนตลาดเทศบาลตำบลเพ็ญ

 

ให้คำปรึกษากรณีแนวเขตที่ดิน

 

รับเรื่องร้องเรียนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่โปแตส

 

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องร้องเรียนกรณีได้รับความเสียหายจากการเข้ารักษาพยาลและขอให้ชดเชยค่าเสียหาย

 

ตรวจโรงงานยางพาราเอสทีวายรับเบอร์ ตำบลโคกสะอาด

 

ตรวจโรงงานยางพาราสีตรังและโรงงานยางพาราวงค์บัณฑิต ถนนอุดร – สกล กม.15

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. รองแม่ทัพภาคที่ ๒ (พลตรีวิชัย แชจอหอ) ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี และให้แนวทางในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม

 

ประชุมอนุกรรมการกลุ่มโครงการ “ดำรงธรรม ดำรงไทย” เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๔ อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 

 

ร้องเรียน-ร้องทุกข์
แจ้งเบาะแส
ติดตามเรื่อง